معرفی

مشخصات فردی

محمدعلی احمدوند

نام - نام خانوادگی : محمدعلی   احمدوند

پست الکترونیکی : ma_ahmadvand@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : 1)آموزش ابتدایی 2)علوم سیاسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : 1)ابوریحان بیرونی 2)دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مشاوره و راهنمایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت معلم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه روانشناسی

معاون دانشکده

ریاست دانشکدهعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : تهران

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدعلی احمدوند
محمدعلی احمدوند

محل خدمت :
    تهران
مرتبه علمی :
    دانشیار
^